Bedeutende Kundige (vidyas) im alten Indien

Adim

Gomukh

Chandrasen

Kambali

Lankesh (Ravana)

Vyahi

Visharad

Nagarjun

Kapali

Sudhananda

Matta

Nagabodhi

Mandavya

Yashodhan

Bhaskar

Khanda

Shurasen

Kamalika

Ratnakosh

Brahma

Shambhu

Govind

Sattvik

Lampak

Ratnavahan

Hari

Indra

 

 

Weitere . . .

Rasankush

Kanthadi

Balaki

Bhaurav

Vrushya Shringa

Yajnama

Nandi

Vasudeva

Boracholi

Swacchanda Bhairav

Rasendra Tillak

Tintini

Manthana Bhairav

Bhanukarma

Vyalacharya

Kakachandishwar

Pujya Pada

Subuddhi

Mahadev

Kaveri

Ratnaghosh

Narendra

Nitya Nath

Sushenaka

Ratnakar

Niranjan

Indradhuma

Harishwar

Charpat

Aagama

Korandak

Bindunath

Kamari

Siddha Buddha

Prabhu Dev

Banasur

Siddha Pada

Vallabh

Kapil

 

Einige der bedeutendsten heil- u. alchymiekundigen Frauen im alten Indien

Chanchalya

Yaga

Kanchuki

Shaila

Kapali

Kalika

Kapalika

Mohini

Bela

Pushpadeha

Swarnavati

Chandrasena

Indraga

Vyala

Bhairavi

Kakachandi

Balaka

Ratnaghosha

Aagama

Kapilaa

Mohitee

Nandani

Khandi

Varapati

Hrishwari

Ratnakosha

Bhashakara

Rajeshwari

Chatura

Lakshana

Menaka

Siddha

Hingala

Ngabala

Utthapana

Hemarakta

Pinjari

Chullaka

Abhisheka

Bijavarta

Shitala

Charakaa

Aranala

Surya

Shukta

Shyama

Sundara

Swarna

Hemanala

Kanaka

Nishtha